20. SANITARI

Manicotto ridotto Plasson 7110 50 x 32