20. SANITARI

Manicotto ridotto Plasson 7110 25 x 20